ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2563  
csv
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 สิงหาคม 2563  
csv
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 สิงหาคม 2563  
csv
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
อันดับ World Digital Competitiveness ของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
จำนวนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตาม ถิ่นที่อยู่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
ผลลัพธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2563  
csv
ค่าจ้างแรงงานภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2563  
csv
Natural and Cultural Resources
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
Infrastructure
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
T&T Policy and Enabling Conditions
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
Enabling Environment
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
Travel & Tourism Competitiveness Index
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
ความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity ; EI)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2563  
csv