ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
High Value Dataset
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
facebook   twiter

ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a20b3ac7-cf98-4e85-a931-abf52b88a664
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ความต้องการแรงงาน ส่งเสริมการลงทุน แรงงาน
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email pichet@boi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
การว่างงานระยะยาว (Long-term unemployment) เป็นตัวสะท้อนถึง ค่าแรงที่จะได้ลดลงทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอัตราการว่างงานในระยะยาวนั้น...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx