สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - Organizations - Open Government Data of Thailand
11 datasets
Order by

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส่วนกลาง:ระดับกรม
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (3,488 )

รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf
รายงานและสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ (856 )

รายงานและสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
pdf
สถิติส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) (1,191 )

สถิติส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564)

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (3,194 )

ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

Last update dataset : October 31, 2021
สังคมและสวัสดิการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xls url
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล (924 )

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (844 )

ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ (677 )

ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (2,026 )

สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย (735 )

ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (864 )

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
สถิติส่งเสริมการลงทุน (522 )

สถิติส่งเสริมการลงทุน

Last update dataset : October 31, 2021
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม