สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานระดับกรม
11 datasets found
Order by :
รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานและสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สถิติส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564)
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 31, 2021  
xls url
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สถิติส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 31, 2021