Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ปัจจัยของการเกิดการอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ลักษณะของถนน ทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยาน สภาพอากาศ โดยแยกตามรายเดือน ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน
March 31, 2020  
csv xlsx
รายงานสถิติคดีทั่วราชอาณาจักรของศาลยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
December 6, 2016  
ข้อมูลการนำเข้าตามพิกัดกรมศุลกากร จำแนกตามประเทศของไทย โดยกำหนดปี เดือน สินค้าที่ต้องการ แสดงผลมูลค่าหน่วยเป็นเงินบาทและเหรียญสหรัฐ
June 1, 2016  
ลิงค์เกี่ยวกับประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายของสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
December 6, 2016  
รายงานประจำปี  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล   ...
April 11, 2017  
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง  ปี 2560
December 6, 2016  
html
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. .......
September 24, 2015  
pdf
ลิงค์เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ศาลยุติธรรม 
December 6, 2016  
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .......
September 24, 2015  
pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา
December 6, 2016  
html
รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 
April 11, 2017  
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่
February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม
February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคล
February 24, 2020  
csv
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม จำแนกตามจังหวัด
February 24, 2020  
csv
ข้อมูลผลการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินตั้งแต่ ม.ค-พ.ย ปี 2560
May 17, 2018  
xlsx xls csv
ข้อมูลสถิติคดีสืบเสาะและพินิจของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  ปีงบประมาณ 2546 - 2559(ระหว่าง ต.ค.58 - ก.พ.59) กรมคุมประพฤติ
March 28, 2016  
csv pdf xls
ข้อมูลสถิติคดีฟื้นฟูฯ จําแนกชนิดยาเสพติดของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
March 28, 2016  
csv pdf xls