Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...
Last update dataset : July 9, 2021  
pdf jpeg
สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : July 9, 2021  
jpg
ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : June 7, 2021  
url
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : June 7, 2021  
pdf
การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง การเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล
Last update dataset : May 12, 2021  
pdf
พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
Last update dataset : May 12, 2021  
pdf
สิทธิที่กําลังพลสํารองได้รับในรูปของตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
Last update dataset : May 12, 2021  
pdf
กําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง การยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง และการพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารอง การผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
Last update dataset : May 12, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
Last update dataset : April 20, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
Last update dataset : April 20, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
Last update dataset : April 20, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
Last update dataset : April 20, 2021  
pdf
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน
Last update dataset : March 19, 2021  
api
ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562...
Last update dataset : February 23, 2021  
pdf
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
Last update dataset : January 5, 2021  
xlsx csv doc
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
Last update dataset : August 10, 2020  
csv
ข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เช่น - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน
Last update dataset : July 17, 2020  
api
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
Last update dataset : July 17, 2020  
api