Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง  ปี 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
น้ำตกตาดทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านโพนวิสัยมีเนื้อที่ประมาณ 88,075 ไร่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นน้้าตกที่สวยงาม มีปริมาณน้้ามากเกือบตลอดปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf jpeg
สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
jpg
ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : October 31, 2021  
url
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง การเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สิทธิที่กําลังพลสํารองได้รับในรูปของตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง การยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง และการพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารอง การผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf