Text Size | A   A   A
Groups : กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือต้องการแจ้งข่าวสารยาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
ชนิดของยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดให้โทษตาม พรบ.
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx api
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม เช่น - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวรับสมัครงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
api
เผยแพร่ข้อมูลคำขอรับบริการของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
api