Text Size | A   A   A
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
Rating
Organizations : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

04_0201 ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 8d016ca1-7117-445e-a610-5fb1a8d3aa9a
Tags ความพึงพอใจ ผู้รับบริการ สถานพยาบาล
Visibility Public
Dataset create date September 9, 2022
Maintain date September 9, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักประเมินและรับรอง
Contact Email rungthipwan@ha.or.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจจากสถานพยาบาลที่ขอการรับรองตามมาตรฐาน HA ปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ (สรพ.)
Data Format
  • CSV
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
open
Data Language ไทย
Last updated date 2021-08-31
Data release calendar 2021-06-30
First year of data (Statistical data) 2561
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Unit of measure (Statistical data) จำนวน/ร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
Last update dataset : November 23, 2022  
csv
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครจำแนกรายเดือน
Last update dataset : November 23, 2022  
csv
แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ดำเนินการในปีงบประมาณที่มีการสอบแข่งขัน)
Last update dataset : November 23, 2022  
csv