สรุปข้อมูลด้านสังคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สรุปข้อมูลด้านสังคม
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ   ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา

Data source cannot be displayed.
สรุปข้อมูลด้านสังคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key af61f4a9-f47e-45bf-b0fd-a8d51e8df324
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ลานกีฬา สนามกีฬา สวนสาธารณะ ห้องสมุด อบจ. อบต. อปท. เทศบาล
Visibility Public
Dataset create date August 27, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายคุณทน บุญวงศ์ (026126060)
Contact Email kunthonbo@dla.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
csv