สถิติการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
Rating
Organizations : เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

รายละเอียดจำนวนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

Data source cannot be displayed.
สถิติการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ad42de73-7b91-4494-8791-ad8008f3b75e
Groups สถิติทางการ
Tags การลงทะเบียน สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Visibility Public
Dataset create date July 26, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Contact Email info@banbungcity.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json xlsx
จํานวนเงินที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล ซึ่งอาจมีพื้นฐานจากศรัทธาทางศาสนาความเชื่อ เกี่ยวกับการบริจาคทาน แต่ผลที่ได้รับ โดยตรง คือประโยชน์ของสาธารณชน เช่น เงินบริจาคมูลนิธิต่างๆ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
จำนวนผู้บริจาคเพื่อสาธารณกุศล
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json