การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
46 datasets
Order by

Groups

Tags

Formats

Organizations

imgCategory

การเมืองและการปกครอง

หน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า (5,954 )

สพร. ได้รวบรวมรายละเอียดของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางระดับกรมหรือเทียบเท่า ทุกประเภท ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สภาวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ...

Last update dataset : May 16, 2024
การเมืองและการปกครอง
xlsx
สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 (2,266 )

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 -จำนวนประชากร -จำนวนบ้าน -จำนวนการตาย -จำนวนการย้ายเข้า -จำนวนการย้ายออก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
สถิติประชากร อายุ 18 ครบ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป พ.ศ. 2566 (455 )

สถิติจำนวนประชากร สถิติประชากร อายุ 18 ครบ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ข้อมูลปี 2566 พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ(ปี) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน...

Last update dataset : March 12, 2024
การเมืองและการปกครอง สถิติทางการ
api
สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (3,189 )

สถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 (เดือน มกราคม - เดือน ธันวคม 2566) พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ

Last update dataset : March 12, 2024
การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
api
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565 (1,632 )

แผนปฏิบัติราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

Last update dataset : February 24, 2022
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครอง งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค
url
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (2,548 )

ฐานข้อมูลฤตภาค เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และอื่นๆ...

Last update dataset : February 24, 2022
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา การศึกษา การเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
url
จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ (34,718 )

จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง (...

Last update dataset : November 26, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv url
http-thakhamlocal-go-th (439 )

เทศบาลตำบลท่าข้าม

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์ (3,694 )

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง คมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
shp url jpeg
ด้านรหัสมาตรฐานกลาง- ข้อมูลสถานะการมีชีวิต (767 )

ข้อมูลสถานะการมีชีวิต สาขา : ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) - ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลิขสิทธิ์ : Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0)...

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
csv
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.รังนก (1,279 )

ประกอบด้วย - ประวัติความเป็นมาของตำบลรังนก - สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน - แผนที่ตำบลรังนก - รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตำบลรังนก - รายชื่อสมาชิก...

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
pdf jpg xlsx
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 (731 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
url pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (596 )

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 องค์การบิหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
pdf url
ประกาศผลการดำเนินงานรอบ63รอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2563 (479 )

ประกาศผลการดำเนินงานรอบ63รอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2563

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
url
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (388 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
url
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (631 )

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง เมืองและภูมิภาค
pdf url
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ (1,144 )

การเตรียมความพร้อมตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
pdf
ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร (3,655 )

ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
xlsx
ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (1,000 )

ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สถานที่ตั้ง (ละติจูด,ลองจิจูด) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
xlsx api
สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (2,358 )

สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่,หมู่ที่,ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,ละติจูด,ลองจิจูด

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
xlsx api