ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
Rating
Organizations : กรมควบคุมโรค
facebook   twiter

ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ที่ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมของคณะกรรมนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 การกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2554 ให้มีการจัดทำสถิติอุบัติเหตุทางถนน และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ให้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นเอกภาพ ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์และจำนวนผู้เสียชีวิตของประเทศไทยที่มาจากการประมาณการในปี 2553 จำนวน 26,312 ราย ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกับจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ประเทศไทยรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตโดยใช้ข้อมูลใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายมีจำนวนเพียง 13,766 ราย จึงเกิดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยว่ามีจำนวนเท่าไร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f5804870-7dc2-42df-86f3-769d6cc2ae23
Groups สาธารณสุข
Tags data deathcert e-claim police ข้อมูล 3 ฐาน ผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน
Visibility Public
Dataset create date December 20, 2020
Maintain date March 29, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายพานนท์ ศรีสุวรรณ
Contact Email mis.dip@ddc.mail.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • Database
  • CSV
  • ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2011-01-01
Last updated date 2024-03-25
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
Last update dataset : March 12, 2024  
csv xlsx url
ข้อมูลจุดตัดเป็นการระบุ/เก็บข้อมูลเป็น จำนวนรางที่จุดตัด ตำแหน่งเสาโทรเลขที่ ที่อยู่ พิกัด (GIS) สภาพและลักษณะกายภาพของจุดตัด เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัด(ไม่/ไม่มี)...
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv url
ข้อมูลระบุเป็นจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และปีที่เกิดเหตุ พิกัดที่เกิดเหตุ(GIS) ประเภทเส้นทาง ตำแหน่งบริเวณสถานีที่ใกล้เคียง และหมายเลขขบวนรถไฟ
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv url