กรมควบคุมโรค - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมควบคุมโรค
ส่วนกลาง:ระดับกรม
8 datasets found
Order by :
ข้อมูล opendata ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ injury surveillance ขอบเขตการเผยแพร่ 1 เฉพาะ RTI 2 ข้อมูล 4 ปี ย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่ ปี 62 - ปัจจุบัน 3 และในปัจจุบันอัพเดต...
Last update dataset : May 17, 2024  
pdf xlsx csv
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx pdf csv
จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด19 รายสัปดาห์ จำแนกรายจังหวัด
Last update dataset : February 29, 2024  
csv
การเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ เป็นการเก็บข้อมูลความดันโลหิตของประชาชนที่มาวัดความดันโลหิต ณ...
Last update dataset : February 29, 2024  
csv
การกระจายวัคซีนจำแนกตามเข็ม และจำนวนเข็มที่ได้รับ รวมถึงการจำแนกในระดับพื้นที่จังหวัด
Last update dataset : February 29, 2024  
csv
การสำรวจข้อมูลความเสี่ยงทางสุขภาพของแรงงานนอกระบบ 5 กลุ่มอาชีพในพื้นที่นำร่อง 6 เขตสุขภาพ ภายใต้ โครงการเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน...
Last update dataset : February 29, 2024  
csv
การตรวจสอบข่าวการระบาด (Outbreak verification) และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-based Surveillance) งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาที่มีการรวบรวมมาจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค...
Last update dataset : February 29, 2024  
csv
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/...
Last update dataset : May 1, 2022  
xlsx csv api