Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://covid19.th-stat.com/ Open API สำหรับนักพัฒนา https://covid19.th-stat.com/th/api
March 20, 2020  
csv xlsx
Update 7/4/2020 Update ตามประกาศ กรมฯ วันที่ 7/4/2020 Update ตามประกาศกรมควบคุมโรควันที่ 3/4/2020 แล้ว ชุดข้อมูลนี้รวบรวมเงื่อนไข เพื่อจัดระดับความเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติตนต่างๆ...
March 18, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลสถานพยาบาลของรัฐ จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล...
March 31, 2020  
csv xlsx
บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
February 25, 2020  
xls pdf
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 10/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
February 23, 2020  
csv
จำนวนเภสัชกร (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
February 24, 2020  
csv
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 3, 2015  
csv xml
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ
May 12, 2015  
xlsx
ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2551 - 2557 จำแนกตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ
May 12, 2015  
xlsx
บัญชียาจากสมุนไพร (บัญชียาหลักแห่งชาติยาจากสมุนไพร)
November 5, 2015  
pdf
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 8, 2015  
csv xml
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 7, 2015  
xml csv
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 7, 2015  
csv xml
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 7, 2015  
xml csv
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 7, 2015  
csv xml
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 3, 2015  
csv xml
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 3, 2015  
csv xml
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
June 15, 2016  
xlsx xls csv
ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วย รหัสหน่วย ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด สังกัด รหัสประเภท ประเภท ระดับขีดความสามารถ จำนวนเตียง รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสตำบล...
September 3, 2015  
csv xml
รายงานที่ตั้งงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด  
September 29, 2015