Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
Last update dataset : March 30, 2021  
url