Text Size | A   A   A
Groups : สาธารณสุข
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : March 24, 2022  
xlsx pdf
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf xlsx
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url xlsx
รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url xlsx
ข้อมูลรายงานการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (ข้อมูลบัตรที่ยังมีอายุความคุ้มครอง (บัตร active) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและแก้ปัญหาได้...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคของประชาชนในแต่ละชุมชน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริม การควบคุมป้องกันโรคของประชาชน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลรัฐบาลในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหนองจาก เป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf
บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
บัญชียาจากสมุนไพร (บัญชียาหลักแห่งชาติยาจากสมุนไพร)
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf