Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร
Last update dataset : September 9, 2021  
xlsx pdf
ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี 2563/64
Last update dataset : September 9, 2021  
pdf
ปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกปี ใช้ในการกำหนดช่วงเพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนำมาคำนวนข้อมูลสำรวจ เป็นข้อมูลปี 2562/63
Last update dataset : September 9, 2021  
pdf
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
Last update dataset : September 9, 2021  
url
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : September 9, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ปี 2561
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ปี 2560
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ปี 2559
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ปี 2558
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ปี 2557
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของอ้อย ปี 2558
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของอ้อย ปี 2557
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของถั่วเหลือง ปี 2561
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของถั่วเหลือง ปี 2560
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของถั่วเหลือง ปี 2559
Last update dataset : September 9, 2021  
html xlsx