Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : September 30, 2020  
xlsx
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
Last update dataset : September 30, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : August 22, 2020  
csv xlsx url
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv xlsx
ผลผลิตหอมแดงแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตหอมหัวใหญ่แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตกระเทียมแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตลิ้นจี่แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตเงาะแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตลำไยแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 31, 2020  
xlsx
ผลผลิตทุเรียนแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตมะพร้าวแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตมังคุดแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตลองกองแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตกาแฟแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตยางพาราแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตปาล์มน้ำมันแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตข้าวนาปรังแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx
ผลผลิตข้าวนาปีแยกตามจังหวัด ปี 2562
Last update dataset : July 30, 2020  
xlsx