(มผช.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
(มผช.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP

ประโยชน์ที่ไดร้บจาก มผช. คือ 1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 2. สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 3. สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด 4. สามารถนําผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว) 5. ได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Data source cannot be displayed.
(มผช.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 589d8198-e890-49bf-88a2-536c9d2a744e
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags มผช. มาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้าคุณภาพ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 6, 2021
Maintain date May 3, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email somlak@tisi.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect ครัวเรือน/ครอบครัว
URL https://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx
Data Language ไทย
Created date 2021-09-06
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : June 2, 2023  
csv
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
Last update dataset : June 2, 2023  
csv
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Last update dataset : May 31, 2023  
csv xlsx