Text Size | A   A   A
ข้อมูลที่ตั้งแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลที่ตั้งแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d6497b8e-a5a7-4606-a9d4-07e04cb69d09
Groups เกษตรกรรม
Tags Zone47N กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลที่ตั้ง บ่อจิ๋ว ประเทศไทย แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
Visibility Public
Dataset create date August 27, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงดอม กำเนิดทรัพย์ (025791937)
Contact Email duangdom@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
Last update dataset : May 15, 2022  
shp
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...
Last update dataset : May 15, 2022  
url