Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2566
Last update dataset : January 10, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
Last update dataset : January 10, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
Last update dataset : December 20, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
Last update dataset : December 20, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565
Last update dataset : December 20, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
Last update dataset : December 20, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
Last update dataset : December 20, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
Last update dataset : November 22, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
Last update dataset : November 15, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
Last update dataset : November 9, 2022  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระแก้ว ข้อมูล 31 ต.ค. 2565
Last update dataset : November 4, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 ข้อมูล 30 ก.ย. 2565
Last update dataset : November 1, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 ข้อมูล 23 ก.ย. 2565
Last update dataset : October 6, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 ข้อมูล 16 ก.ย. 2565
Last update dataset : October 6, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 ข้อมูล 9 ก.ย. 2565
Last update dataset : October 6, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ข้อมูล 31 ส.ค. 65
Last update dataset : October 6, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ข้อมูล 18 ส.ค. 65
Last update dataset : August 31, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ข้อมูล 12 ส.ค. 65
Last update dataset : August 19, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ข้อมูล 5 ส.ค. 65
Last update dataset : August 19, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ข้อมูล 31 ก.ค. 65
Last update dataset : August 19, 2022  
jpg