Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : September 13, 2021  
csv xlsx doc
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Last update dataset : September 13, 2021  
jpg
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนสิงหาคม)
Last update dataset : September 8, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม)
Last update dataset : September 8, 2021  
xls
ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
Last update dataset : September 3, 2021  
pdf url api
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Last update dataset : August 16, 2021  
jpg
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Last update dataset : August 5, 2021  
xlsx csv
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
Last update dataset : August 5, 2021  
jpg rdf
เป็นข้อมูลเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ในปีงบประมาณ 2564
Last update dataset : July 29, 2021  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
Last update dataset : July 21, 2021  
url
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2564
Last update dataset : July 20, 2021  
jpg pdf
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : July 12, 2021  
pdf
สรุปผลการดำเนินงานปี2563
Last update dataset : July 9, 2021  
pdf
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน)
Last update dataset : July 5, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม)
Last update dataset : July 5, 2021  
xls
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์
Last update dataset : July 2, 2021  
xls
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม
Last update dataset : July 1, 2021  
jpg
ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สำนักงาน กสทช.
Last update dataset : June 11, 2021  
url pdf xlsx
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
Last update dataset : June 9, 2021  
api