Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนสิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
โครงสร้างงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ธุรกรรมในสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน หรือรายจ่ายลงทุนหรืออรายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (Transaction in nonfinancial assets)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายเมืองพัทยา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายเมืองพัทยา
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector )
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf