Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 24 มิ.ย.65
Last update dataset : June 27, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 17 มิ.ย.65
Last update dataset : June 20, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 10 มิ.ย.65
Last update dataset : June 14, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ข้อมูล 3 มิ.ย.65
Last update dataset : June 8, 2022  
jpg pdf
ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
Last update dataset : June 6, 2022  
pdf url api
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 31 พ.ค.65
Last update dataset : June 1, 2022  
pdf jpg
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Last update dataset : May 31, 2022  
xlsx csv
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 20 พ.ค.65
Last update dataset : May 25, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 22 พ.ค.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 6 พ.ค.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูล 22 เม.ย.65
Last update dataset : May 21, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มีนาคม 2565
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูล 15 เม.ย.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Last update dataset : April 25, 2022  
csv xlsx pdf url
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls