งบประมาณการดำเนินงาน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งบประมาณการดำเนินงาน
Rating
Organizations : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนาม้ย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม

Data source cannot be displayed.
งบประมาณการดำเนินงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5e817c68-f456-47fe-ab53-040acab1f532
Tags Safety T-OSH TOSH Zero Accident ความปลอดภัย งบประมาณ สถานประกอบกิจการ สสปท. อุบัติเหตุเป็นศูนย์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
Contact Person สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
Contact Email saraban@tosh.or.th
Objective อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน))
Data Format อื่นๆ
CSV,PDF,XLSX
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Others License Open
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2017-10-31
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ร้อยละความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
รายงานด้านความปลอดภัย
Last update dataset : June 7, 2023  
xls
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
xls