สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567
Rating
Organizations : เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 -จำนวนประชากร -จำนวนบ้าน -จำนวนการตาย -จำนวนการย้ายเข้า -จำนวนการย้ายออก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย

Data source cannot be displayed.
สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e0487e0b-7610-4199-abf3-5c38974097e1
Groups การศึกษา
Tags Official Statistics ขนส่งทางบก จดทะเบียน จังหวัด จำนวนประชากร จำนวนรถจดทะเบียน จำนวนรถสะสม จำนวนรถทั้งหมด ประชากร รถจดใหม่ รถจดทะเบียนใหม่ รถใหม่ รถป้ายแดง สถิติทางการ เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date March 12, 2024
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Contact Email kitiphong.lamom@gmail.com
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1/เดือน
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source กรมการปกครอง กระทรวงมหากไทย
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/view
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-12
Data release calendar 2024-03-12
First year of data (Statistical data) 2024
Last year of data (Statistical data) 2024
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) ไม่ทราบ
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ...
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx pdf url xls csv
ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำลำธาร(พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A 1B และ 2 ) ใน 22 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
Last update dataset : May 15, 2024  
csv pdf