Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
518 datasets found
Order by :
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : April 18, 2024  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : April 18, 2024  
xlsx csv url
ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
รายงานข้อมูลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์...
Last update dataset : April 11, 2024  
url
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
Last update dataset : April 9, 2024  
csv rdf
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : April 9, 2024  
csv rdf
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : April 9, 2024  
csv
ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ ไม่รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
Last update dataset : April 9, 2024  
csv rdf
ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 2 ทั่วประเทศ ไม่รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
Last update dataset : April 9, 2024  
csv
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
Last update dataset : April 3, 2024  
csv
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคซึ่งนอกจากภารกิจหลักในด้านการผลิตไฟฟ้า...
Last update dataset : March 15, 2024  
csv