Text Size | A   A   A
349 datasets found
Order by :
ปริมาณการจำหน่าย โปรเพน ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป...
Last update dataset : April 5, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : April 5, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : April 5, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
Last update dataset : April 5, 2021  
csv
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
Last update dataset : March 24, 2021  
pdf
ข้อมูลรายชื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
Last update dataset : March 24, 2021  
xlsx
ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรและการจดทะเบียนอาคารชุด
Last update dataset : March 22, 2021  
url
การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า รายปี
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย จำแนกรายปี
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ (inflow) กฟผ. สรุปรายปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ.
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ...
Last update dataset : March 1, 2021  
api url
สถิติข้อมูลภาษีสรรพสามิต
Last update dataset : February 25, 2021  
url
ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
Last update dataset : February 24, 2021  
ods
ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. 2563
Last update dataset : February 24, 2021  
ods
ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
Last update dataset : February 24, 2021  
ods