Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
444 datasets found
Order by :
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : September 28, 2023  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : September 28, 2023  
xlsx csv url
ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีการใช้งาน 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ (1) ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค้ด (Commodity Code : ComCode)...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
มูลค่าการส่งออกของไทยจะเป็นข้อมูลมูลค่ารวมทั้งสิ้นของการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอื่นๆ ในหน่วยล้านบาทและล้านดอลลาร์สหรัฐ จำแนกตามรายเดือน...
Last update dataset : September 12, 2023  
url
มีการจัดเก็บข้อมูลผู้บริการเป็นประจำเดือน โดยจัดเก็บจากจำนวนผู้ที่โทรมาสอบข้อมูล หรือผู้ที่สอบถามทางอีเมล์
Last update dataset : September 12, 2023  
url pdf
ข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออกของไทย จะเป็นข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเก็บ เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
ข้อมูลตลาดส่งออกของไทยรายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าการส่งออกของไทยในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐไปประเทศต่าง ๆ จำแนกตามสินค้าตามพิกัดศุลกากร...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้าสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : September 12, 2023  
url pdf
ข้อมูลตลาดส่งออกสำคัญตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
ข้อมูลแหล่งนำเข้ารายพิกัดศุลกากรจะเป็นข้อมูลมูลค่าทางการค้าในหน่วยไทยบาทและดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงจำนวนที่มีการค้าขายเกิดขึ้น จำแนกตามประเทศคู่ค้ากับไทย...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
แผนการดำเนินการของการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : September 12, 2023  
url
ข้อมูลภาพรวมทางการค้าจะบอกถึงสถานะการทางการค้าของไทย เมื่อจำแนกตามประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะมีการทำสถิติไว้เป็นรายเดือน...
Last update dataset : September 12, 2023  
json
มีการจัดเก็บจำนวนและข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เหตุผลในการขอใช้งานระบบรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้า
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx