Text Size | A   A   A
28 datasets found
Order by :
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561
Last update dataset : September 10, 2020  
xls api
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Last update dataset : August 31, 2020  
csv
ขั้นตอนการขอใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
Last update dataset : August 30, 2020  
url
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 13, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย เพื่อจัดการด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
Last update dataset : August 13, 2020  
shp xml pdf json
ชั้นข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 13, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.ยุบโรงเรียนสวนหลวง เขตปทุมวัน 1 โรงเรียน เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 2.เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงายเขตปทุมวัน...
Last update dataset : August 13, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 13, 2020  
shp xml json pdf
ข่าวสาร องค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Last update dataset : July 9, 2020  
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
Last update dataset : March 12, 2020  
csv
หน่วย : Percent ที่มา : The ASEAN Secretariat หมายเหตุ : http://www.aseanstats.org/
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศที่ศึกษา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
csv
ภาพรวมสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศ และ ระดับการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : February 5, 2020  
csv pdf
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
ภาพรวมสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศ และ ระดับการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
pdf csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามประเทศที่ศึกษา และ ประเภททุน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งตามสาขาวิชา และ ประเภททุน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
csv