Text Size | A   A   A
278 datasets found
Order by :
พื้นที่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 (มาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เดิม)
Last update dataset : September 14, 2020  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัย
Last update dataset : September 14, 2020  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
Last update dataset : September 14, 2020  
shp xlsx api
พื้นที่อันตรายจากแผ่นดินถล่ม พื้นที่ขอบเขตตำบล 1084 ตำบลที่ได้ประเมินมาจาก landslide susceptibility map (พ.ศ. 2556,มาตราส่วน 1: 50,000 และ 1: 250,000 )
Last update dataset : September 14, 2020  
shp api
พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ใช้โปรแกรมแบบจำลองการจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในประเทศไทย
Last update dataset : September 14, 2020  
shp api
พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (1: 250,000 ) ได้จากการประเมินแผนที่ธรณีวิทยาที่มีหินปูนรองรับของประเทศไทย
Last update dataset : September 14, 2020  
shp api
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน
Last update dataset : September 14, 2020  
shp api
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
Last update dataset : September 14, 2020  
html
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ อี 20 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ อี 85 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา(ชนิดพิเศษ) ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv
ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป...
Last update dataset : September 6, 2020  
csv