Text Size | A   A   A
140 datasets found
Order by :
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
March 23, 2020  
xlsx csv
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
January 31, 2019  
xlsx csv
ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) 1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING...
February 7, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPSUBDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานย่อยสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: SUMMARYCGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
ข่าวสารการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
December 6, 2016  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
September 23, 2015  
xml
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLAINCOME ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON Method: GET คู่มือ...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBGFMISPROVINCE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อจังหวัด สำหรับค้นหาโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBMINISTRY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBAGC ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด:รายชื่อหน่วยงานระดับกรม เจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...
February 25, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLATYPE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method:...
February 26, 2020  
api
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
February 21, 2020  
csv pdf xlsx
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
February 7, 2020  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี
February 7, 2020  
csv
ธุรกรรมในสินทรัพย์ที่มิใช่การเงิน หรือรายจ่ายลงทุนหรืออรายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (Transaction in nonfinancial assets)
February 17, 2020  
xls pdf