Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
263 datasets found
Order by :
สถิติทาง ทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มกราคม 2567 -จำนวนประชากร -จำนวนบ้าน -จำนวนการตาย -จำนวนการย้ายเข้า -จำนวนการย้ายออก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : March 12, 2024  
api
สถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 (เดือน มกราคม - เดือน ธันวคม 2566) พื้นที่ ตำบลจุมพล ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แยกตามช่วงอายุ (ปี) แยกตามเพศ
Last update dataset : March 12, 2024  
api
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม2566
Last update dataset : October 5, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน2566
Last update dataset : October 5, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน2566
Last update dataset : October 5, 2023  
jpg
จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด...
Last update dataset : September 5, 2023  
pdf
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
Last update dataset : September 1, 2023  
jpg
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Last update dataset : July 20, 2023  
xlsx csv api
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566
Last update dataset : July 5, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
Last update dataset : July 5, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566
Last update dataset : July 5, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
Last update dataset : July 5, 2023  
jpg
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
Last update dataset : July 5, 2023  
jpg