Text Size | A   A   A
141 datasets found
Order by :
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
June 12, 2020  
pdf
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
February 21, 2020  
csv xlsx pdf xls
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
March 23, 2020  
xlsx csv
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
January 31, 2019  
xlsx csv
ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) 1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING...
February 7, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPSUBDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานย่อยสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: CGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: EGPDEPARTMENT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานสำหรับข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: SUMMARYCGDCONTRACT ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
ข่าวสารการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
December 6, 2016  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
September 23, 2015  
xml
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLAINCOME ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON Method: GET คู่มือ...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBGFMISPROVINCE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อจังหวัด สำหรับค้นหาโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBMINISTRY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: รายชื่อหน่วยงานระดับกระทรวงเจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน...
February 26, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBAGC ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด:รายชื่อหน่วยงานระดับกรม เจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type:...
February 25, 2020  
api
1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLATYPE ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method:...
February 26, 2020  
api
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
February 7, 2020  
csv
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ทั้งปี
February 7, 2020  
csv