Text Size | A   A   A
281 datasets found
Order by :
แหล่งข้อมูล : * จัดอันดับตาม % ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล...
Last update dataset : June 1, 2021  
url xlsx
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ :...
Last update dataset : June 1, 2021  
url xlsx
ที่มา: สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ : % Universal Coverage Scheme...
Last update dataset : June 1, 2021  
url xlsx
ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 'งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...
Last update dataset : June 1, 2021  
url xlsx
ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเหตุ :...
Last update dataset : June 1, 2021  
url xlsx
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : May 28, 2021  
pdf csv rdf
ข้อมูลผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม ไปยังหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
Last update dataset : May 7, 2021  
csv
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางาน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564
Last update dataset : March 25, 2021  
jpg api
ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายจังหวัด ปี 2553 - 2562
Last update dataset : March 10, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนทารกที่คลอดจากมารดาวัยรุ่นไทยจำแนกตามอายุมารดาและบิดา
Last update dataset : March 10, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามประเภทความพิการ)
Last update dataset : March 10, 2021  
url
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รายจังหวัด (จำแนกตามกลุ่มอายุ)
Last update dataset : March 10, 2021  
url
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2561
Last update dataset : March 1, 2021  
pdf
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบแรก ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 รอบสอง ตั้งแต่ มกราคม -...
Last update dataset : February 5, 2021  
html