Text Size | A   A   A
261 datasets found
Order by :
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : November 23, 2020  
pdf csv
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : November 23, 2020  
pdf csv
ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562
Last update dataset : November 17, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเดือน
Last update dataset : October 1, 2020  
csv docx
ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Last update dataset : October 1, 2020  
xls html
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 โดยจำแนกตามประเภทเรื่องร้องทุกข์
Last update dataset : October 1, 2020  
csv
รายชื่อหน่วยงาน ฝึก ทดสอบ รับรองความรู้ความสามารถ ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Last update dataset : September 2, 2020  
csv pdf
ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด
Last update dataset : August 18, 2020  
xlsx
ข้อมูลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพสัญจร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า และการจดทะเบียนรับรองบุตร จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จำแนกตามอายุและเขต
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx