Text Size | A   A   A
90 datasets found
Order by :
ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
Last update dataset : February 24, 2021  
ods
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : February 15, 2021  
shp html jpeg
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
Last update dataset : February 11, 2021  
xls url
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในจังหวัดลำพูน ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : February 9, 2021  
pdf
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
Last update dataset : February 9, 2021  
xls
แสดงจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์แต่ละชนิด ของจังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : January 19, 2021  
xlsx
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...
Last update dataset : December 21, 2020  
api
ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...
Last update dataset : December 21, 2020  
api
ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
Last update dataset : December 21, 2020  
api
ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ซึ่งข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย...
Last update dataset : December 21, 2020  
api
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : September 30, 2020  
xlsx
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
Last update dataset : September 30, 2020  
csv xlsx
ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 2562 จำแนกตามจังหวัดและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ
Last update dataset : September 21, 2020  
csv
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ ครบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
Last update dataset : September 21, 2020  
url
ข้อมูลแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:100,000 จัดทำช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2509 - 2533 ในรูปแบบ Shapefile ประกอบด้วยรายละเอียดสัญลักษณ์ชุดดิน (Symbole) และชื่อชุดดินภาษาอังกฤษ (Descriptio)
Last update dataset : September 21, 2020  
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : August 22, 2020  
csv xlsx url
งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ งานสระเก็บ งานฝายน้ำล้น งานขุดลอกลำห้วย งานระบบคลองส่งน้ำ งานระบบท่อส่งน้ำ...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500...
Last update dataset : August 21, 2020  
csv xlsx