Text Size | A   A   A
32 datasets found
Order by :
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน...
September 10, 2015  
csv
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2559 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร...
August 27, 2019  
csv xlsx
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
September 23, 2015  
xml
องค์ความรู้เกษตร จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จัดทำโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ข้อมูลอยู่ที่หน้าเว็บไซต์   ...
February 21, 2020  
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
September 27, 2016  
xls
ราคาสัตว์น้ำที่ประมูลจำหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพ
June 17, 2019  
xlsx
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
August 28, 2015  
csv
ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
August 18, 2015  
csv
ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies net) ระบบสารสนเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก...
September 27, 2016  
csv
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์...
September 27, 2016  
csv
ข้อมูลเขื่อนย้อนหลัง 7 วัน
February 11, 2020  
pdf
ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบไปด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในประเทศไทย
September 29, 2015  
csv xlsx
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว(พ.ศ. 2546 - 2550) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
September 14, 2015  
xlsx
ราคาเส้นไหม
September 16, 2015  
xlsx
จำนวนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์ แยกรายภาค 
September 29, 2015  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
September 16, 2015  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อ
June 24, 2016  
xlsx
ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม
June 24, 2016  
xlsx