Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
300 datasets found
Order by :
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
Last update dataset : April 1, 2024  
xlsx csv
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
Last update dataset : April 1, 2024  
url zip
ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
Last update dataset : March 5, 2024  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา...
Last update dataset : February 20, 2024  
csv json
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม...
Last update dataset : February 20, 2024  
csv json
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Last update dataset : February 20, 2024  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ...
Last update dataset : February 20, 2024  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
Last update dataset : February 15, 2024  
csv json
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงเป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่...
Last update dataset : February 15, 2024  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Last update dataset : February 15, 2024  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ-เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง...
Last update dataset : February 15, 2024  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564...
Last update dataset : February 15, 2024  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ที่ผ่านการตรวจสุขอนามัยในเรือประมง
Last update dataset : February 15, 2024  
csv
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ...
Last update dataset : February 14, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลที่มาจากการรวบรวมปัญหาและความต้องการในการพัฒนา จากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อมูลปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ในการแก้ปัญหา 8...
Last update dataset : January 16, 2024  
csv
ข้อมูลที่มาจากการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามมาตรา 20(4) แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
Last update dataset : January 16, 2024  
csv