Text Size | A   A   A
41 datasets found
Order by :
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
July 1, 2020  
csv
งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ งานสระเก็บ งานฝายน้ำล้น งานขุดลอกลำห้วย งานระบบคลองส่งน้ำ งานระบบท่อส่งน้ำ...
September 3, 2015  
csv
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500...
August 27, 2019  
csv xlsx
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
June 22, 2020  
csv
ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
June 22, 2020  
csv
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 รายจังหวัด
June 19, 2020  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2559 รายจังหวัด
June 19, 2020  
csv xlsx
ปริมาณการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
June 19, 2020  
csv xlsx
ปริมาณการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
June 19, 2020  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด
June 19, 2020  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2560 รายจังหวัด
June 19, 2020  
csv xlsx
กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน...
September 10, 2015  
csv
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
September 23, 2015  
xml
องค์ความรู้เกษตร จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จัดทำโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ข้อมูลอยู่ที่หน้าเว็บไซต์   ...
February 21, 2020  
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
September 27, 2016  
xls
ราคาสัตว์น้ำที่ประมูลจำหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพ
June 17, 2019  
xlsx
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
August 28, 2015  
csv
ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
August 18, 2015  
csv
ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies net) ระบบสารสนเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก...
September 27, 2016  
csv