Text Size | A   A   A
418 datasets found
Order by :
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain)...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
ปฏิทินกิจกรรมของสถาบันฯ ปฏิทินการรับรองของสำนักประเมิน หรือ องค์กร
Last update dataset : May 11, 2022  
url
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : May 10, 2022  
csv xlsx url
แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
Last update dataset : May 4, 2022  
url pdf
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
Last update dataset : May 3, 2022  
xlsx url
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : May 2, 2022  
url pdf xlsx csv
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : April 28, 2022  
url
01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน
Last update dataset : April 27, 2022  
url pdf csv
04_0105 รายงานประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
Last update dataset : April 27, 2022  
url
สถานการณ์คุณธรรมในประเทศไทยประจำปี 2564
Last update dataset : April 26, 2022  
url
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Last update dataset : April 25, 2022  
csv xlsx pdf url
ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ
Last update dataset : April 20, 2022  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เช่น- บทสรุปสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ผู้บริหาร...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf docx url
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายการเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศเชิงสถิติสู่ผู้ใช้...
Last update dataset : March 10, 2022  
url
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน รายการเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศเชิงสถิติสู่ผู้ใช้ (ลูกค้าสัมพันธ์)...
Last update dataset : March 10, 2022  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายการเครื่องมือต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศเชิงสถิติสู่ผู้ใช้ (ลูกค้าสัมพันธ์) เช่น เว็บไซต์ (web...
Last update dataset : March 10, 2022  
url