Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
579 datasets found
Order by :
สถิติการค้าชายแดนไทย สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-สิงหาคม)
Last update dataset : September 29, 2023  
xlsx api
สถิติการค้าชายแดนไทยเมียนมา (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-มิถุนายน)
Last update dataset : September 29, 2023  
api csv
สถิติการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-มิถุนายน)
Last update dataset : September 29, 2023  
api
สถิติการค้าชายแดนไทยเมียนมา (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-พฤษภาคม)
Last update dataset : September 29, 2023  
xlsx api
ข้อมูลจำนวนรายการติดตั้งประปาใหม่ แยกตามพื้นที่การปกครอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
Last update dataset : September 28, 2023  
api
ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ รายชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
Last update dataset : September 28, 2023  
api
ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รายชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
Last update dataset : September 28, 2023  
api
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : September 22, 2023  
xlsx csv api
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : September 12, 2023  
api csv
ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ทุกชั้นเรียน / นักเรียนต่างชาติ หมานถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api api
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10 กลุ่ม (ISCED GROUP) ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา เพศ ( ISCED ย่อมาจาก INTERNATIONAL STANDARD...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center :...
Last update dataset : September 12, 2023  
api csv
นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลสถิติจำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สถาบัน คณะ หลักสูตร ระดับการศึกษา และเพศ
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api
เป็นข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อหัวต่อปีในระดับอุดมศึกษา
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv api