Text Size | A   A   A
729 datasets found
Order by :
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
ร่างมติ/ร่างรายงานการประชุม กสทช. ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง, มติ/รายงานการประชุม กสทช. ที่ผ่านการรับรองแล้ว
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
แผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
Last update dataset : May 19, 2022  
json pdf xls
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ประกอบด้วย เลขหมายโทรศัพท์แบบประจำที่ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ใข้งานทางเทคนิค เลขหมายที่ใช้งาน IoT และเลขหมายที่ใช้งาน VoIP
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรมนาคม
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
ผลการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด
Last update dataset : May 19, 2022  
docx xls
คำพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองที่สิ้นสุดการอุญาต จำแนกตามประเภทใบอนุญาต
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
รายการส่งเสริมการขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่
Last update dataset : May 19, 2022  
json xls
รายการส่งเสริมการขายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
Last update dataset : May 19, 2022  
json xls
สื่อประชาสัมพันธ์จำแนกตามลักษณะประเภทสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ และแหล่งจัดเก็บ
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำแนกตามประเภทใบอนุญาต
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
สถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช. ได้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนจำแนกตามเลขที่ร้องเรียน, วันที่, ประเด็นปัญหา, ผู้ให้บริการ, สถานะ, ช่องทาง, พื้นที่ประสบปัญหา
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร/บัตรพนักงานวิทยุประจำเรือ ROC และ GOC
Last update dataset : May 19, 2022  
xls docx pdf
การจัดประชุมระหว่างประเทศที่สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
Last update dataset : May 19, 2022  
xls
การรวบรวมคำศัพท์...
Last update dataset : April 29, 2022  
json xls
ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Last update dataset : April 29, 2022  
json xls
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา
Last update dataset : April 29, 2022  
json xls
ชุดข้อมูลบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...
Last update dataset : April 29, 2022  
json xls
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จ.มุกดาหาร
Last update dataset : April 29, 2022  
xls