Text Size | A   A   A
103 datasets found
Order by :
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต
Last update dataset : May 19, 2022  
xlsx docx .xlsx zip
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : May 19, 2022  
xlsx docx
ผลการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด
Last update dataset : May 19, 2022  
docx xls
ข้อมูลครั้งที่ รอบที่ วัน สถานที่ จำนวนคน ในการจัดสอบ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : May 19, 2022  
docx
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร/บัตรพนักงานวิทยุประจำเรือ ROC และ GOC
Last update dataset : May 19, 2022  
xls docx pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายหลักข้อ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน)
Last update dataset : May 9, 2022  
docx
01_0304 แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
Last update dataset : April 27, 2022  
docx xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เช่น- บทสรุปสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ผู้บริหาร...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf docx url
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เช่น- บทสรุปสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะด้าน...
Last update dataset : March 10, 2022  
docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pptx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เช่น-...
Last update dataset : March 10, 2022  
docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ข้อมูลของตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่ ตัวแปรใหม่อาจได้จากการบวกลบคูณหารตัวแปรเดิม เช่น เก็บวันเดือนปีเกิด...
Last update dataset : March 10, 2022  
xls docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pdf doc
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pdf doc
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
Last update dataset : March 10, 2022  
docx pdf
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นเครื่องมือให้กระทรวงพลังงาน ใช้รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครการต่าง ๆ โดยติดตามผลและบันทึกในระบบรายเดือน...
Last update dataset : March 10, 2022  
xlsx csv docx pdf