Text Size | A   A   A
142 datasets found
Order by :
"เว็บไซต์คลังชุมชน" เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก "โครงการคลังชุมชนและเครือข่ายข้อมูล" ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561...
Last update dataset : September 9, 2020  
json csv
ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (SAC Research Database) เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ภายใต้ “โครงการงานฐานข้อมูลในแวดวงมานุษยวิทยา” ประจำปีงบประมาณ 2561...
Last update dataset : September 3, 2020  
json csv
ข้อมูลจำนวนศาสนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 14, 2020  
csv docx
ชั้นข้อมูลที่ตั้งวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โบสถ์คริสต์ หมายถึง อาคารสถานที่...
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546...
Last update dataset : August 4, 2020  
csv json
รายชื่อ สถานที่ตั้ง องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
Last update dataset : June 29, 2020  
xls
ฐานข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รายชื่อผู้ประสาน ผู้นำชุมชน เบอร์โทร
Last update dataset : June 26, 2020  
xlsx
แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศไทย เป็นข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้ง และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : June 11, 2020  
xlsx
รายงานvจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 13, 2020  
xlsx
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (กทม.)  ปี  2557
Last update dataset : February 5, 2020  
xls
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
  รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดยะลา ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดตราด ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx
ข้อมูลวัดในแต่ละจังหวัด
Last update dataset : February 5, 2020  
xlsx