Text Size | A   A   A
132 datasets found
Order by :
รายงานvจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
September 22, 2015  
xlsx
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (กทม.)  ปี  2557
August 31, 2015  
xls
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 7, 2015  
xlsx
  รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 7, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดยะลา ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดตราด ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 6, 2015  
xlsx
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานพระพุทธศาสนา(ในส่วนภูมิภาค)ทุกจังหวัด
August 31, 2015  
xls
จำนวนพระภิกษุ - สามเณร ประจำปี 2557 (แยกรายจังหวัด)  แบ่งเป็น มหานิกาย ,  ธรรมยุต
August 31, 2015  
xls
จำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพำนักอยู่ในราชอาณาจักร (ส่วนภูมิภาค)  ปี  2557
August 31, 2015  
xls
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 7, 2015  
xlsx
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
October 7, 2015  
xlsx