Text Size | A   A   A
261 datasets found
Order by :
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : January 26, 2023  
pdf csv api
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : January 26, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : January 26, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : January 26, 2023  
pdf csv
รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
Last update dataset : December 22, 2022  
csv xlsx
รายชื่อพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มและตอนที่ประกาศ...
Last update dataset : December 22, 2022  
csv xls
รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่...
Last update dataset : December 22, 2022  
csv xls
ข้อมูลของย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะสำคัญของย่านชุมชนเก่า โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้
Last update dataset : December 22, 2022  
xlsx csv
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
Last update dataset : October 12, 2022  
jpeg
แบบจำลอง SWAN พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณน้ำตื้น และเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของอ่าวไทยที่มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร โดยระบบพยากรณ์คลื่นที่พัฒนาขึ้นนี้...
Last update dataset : October 12, 2022  
jpeg
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
Last update dataset : October 12, 2022  
jpeg
คาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลอง WRF-ROMS โดยใช้ ชุดข้อมูล GFS ความละเอียด 0.5 Degree จาก National Center of Atmospheric Research
Last update dataset : October 12, 2022  
jpeg
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf doc
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
Last update dataset : August 31, 2022  
jpeg pdf
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Last update dataset : April 1, 2022  
jpg jpeg pdf
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
กิจกรรมต่าง ๆ เทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
Last update dataset : February 28, 2022  
xlsx json csv pdf
ข้อมูลเส้นทางหลวงชนบท (ปี พ.ศ. 2558)  มาตราส่วน 1:20000
Last update dataset : January 7, 2022  
pdf kmz xlsx