Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
3,105 datasets found
Order by :
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
Last update dataset : February 22, 2024  
csv xlsx
การนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ...
Last update dataset : February 22, 2024  
jpeg shp csv xlsx
ข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต...
Last update dataset : February 22, 2024  
csv url xlsx
ข้อมูลรายชื่อสัตว์ในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประกอบด้วย สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งแบ่งตามกลุ่มของสัตว์ ดังนี้ สัตว์มีกระดูกสันหลัง...
Last update dataset : February 22, 2024  
csv xlsx
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
Last update dataset : February 19, 2024  
xlsx
รัฐบาลยังคงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น...
Last update dataset : February 19, 2024  
xlsx
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : February 19, 2024  
xlsx
หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน...
Last update dataset : February 19, 2024  
xlsx
ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
Last update dataset : February 15, 2024  
xlsx
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Last update dataset : February 15, 2024  
xlsx
(มอก.) รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับถุงมือยางทางการแพทย์
Last update dataset : February 14, 2024  
csv xlsx
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ...
Last update dataset : February 14, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
Last update dataset : February 14, 2024  
pdf xlsx csv
ข้อมูลจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง แยกรายจังหวัด แยกเพศ แยกพื้นที่ทำการประมง
Last update dataset : February 14, 2024  
xlsx
โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
Last update dataset : February 12, 2024  
xlsx csv