Text Size | A   A   A
2,796 datasets found
Order by :
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : March 4, 2021  
xlsx pdf
ข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ ผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง และปริมาณจราจรที่ผ่านด่านบนทางด่วน
Last update dataset : March 4, 2021  
xlsx api
รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน หรือ ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award ทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination)...
Last update dataset : March 4, 2021  
xlsx
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563
Last update dataset : March 3, 2021  
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ระดับความสำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น...
Last update dataset : March 2, 2021  
xlsx
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands)...
Last update dataset : March 2, 2021  
xlsx
การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า รายปี
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย จำแนกรายปี
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ (inflow) กฟผ. สรุปรายปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ.
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
Last update dataset : March 1, 2021  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : March 1, 2021  
csv
เครือข่ายนักวิจัยนโยบาย จากนักวิจัยนโยบายจากหลักสูตรนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จาก สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)...
Last update dataset : March 1, 2021  
xlsx
ข้อมูลโรงงานแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2021  
csv
ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ...
Last update dataset : March 1, 2021  
api url
สถานการณ์แรงงาน-จ.นครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 ปี 2561
Last update dataset : March 1, 2021  
pdf