Text Size | A   A   A
2,576 datasets found
Order by :
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง  จำแนกตามอุตสาหกรรม และอายุ  ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
Last update dataset : January 2, 2020  
ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง  จำแนกตามอาชีพ  และอายุ   ทั่วราชอาณาจักร   ปี...
Last update dataset : January 2, 2020  
จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม รายภาคและเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอุตสาหกรรม ระดับของรายได้  ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามค่าจ้างเฉลี่ย ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ อุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนเมษายน 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนตุลาคม 2559
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกันยายน 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx
จำนวนผู้ว่างงาน ที่หางานทำ จำแนกตามระยะเวลาที่หางานทำ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อน จำแนกตามอาชีพที่ทำครั้งสุดท้าย อุตสาหกรรมที่ทำครั้งสุดท้าย  ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้านที่อายุ 15 - 60 ปีที่ไม่ได้รับสวัสดิการ จำแนกตามความต้องการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคม ประเภทผู้รับงาน และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอุตสาหกรรม เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามการได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อุตสาหกรรม และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามแหล่งงาน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามการกำหนดค่าตอบแทน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้รับงาน จำแนกตามจำนวนชั่วโมงทำงาน อุตสาหกรรม และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองที่ทำงานร่วมกับคนนอกครัวเรือนและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม จำนวนลูกจ้าง และภาค พ.ศ. 2550
Last update dataset : January 2, 2020  
xls