ขนาดตัวอักษร |    
พบ 5,632 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx csv
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยแบ่งออกตามช่องทางการยื่นต่ออายุฯ ต่อสถานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx .xlsx
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx pdf
รายการส่งเสริมการขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
json xls
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx csv
รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx pdf
รายการส่งเสริมการขายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
json xls
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ลงทะเบียนใช้ระบบe-bcs ต่อนิติบุคคล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
.xlsx xlsx
ข้อมูลประมาณการมูลค่าโฆษณารายเดือนของแต่ละช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx
สื่อประชาสัมพันธ์จำแนกตามลักษณะประเภทสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ และแหล่งจัดเก็บ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xls
ข้อมูลครั้งที่ รอบที่ วัน สถานที่ จำนวนคน ในการจัดสอบ ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
docx
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำแนกตามประเภทใบอนุญาต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xls
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ, สำนักงาน กสทช.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx
ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรในการอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (Training for Television Sign Language Interpreter) จำนวน 72 ชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx .xlsx
การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx csv
สถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช. ได้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนจำแนกตามเลขที่ร้องเรียน, วันที่, ประเด็นปัญหา, ผู้ให้บริการ, สถานะ, ช่องทาง, พื้นที่ประสบปัญหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xls
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร/บัตรพนักงานวิทยุประจำเรือ ROC และ GOC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xls docx pdf
รายรับเฉลี่ยจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อนาที
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
csv xlsx
สถิติเรื่องร้องเรียนที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 พฤษภาคม 2565  
xlsx