ขนาดตัวอักษร |    
พบ 7,911 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx xls
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx pdf
รายการส่งเสริมการขายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
json xlsx
รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Last miles to School) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
ชุดข้อมูลการรายงานการตรวจการแพร่แปลกปลอม เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงFM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls .xlsx
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx csv
ปริมาณการใช้งานเฉลียจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นาที/เลขหมาย/เดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
สัดส่วนรายรับของผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
ข้อมูลสรุปประมาณการมูลค่าโฆษณารายเดือนของแต่ละช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
รายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx pdf
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย งบประจำ งบโครงการ งบกลาง เงินจัดสรรเข้ากองทุนตามกฎหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx .xlsx
รายการส่งเสริมการขายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
json xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ลงทะเบียนใช้ระบบe-bcs ต่อนิติบุคคล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
สื่อประชาสัมพันธ์จำแนกตามลักษณะประเภทสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ และแหล่งจัดเก็บ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำแนกตามประเภทใบอนุญาต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรในการอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (Training for Television Sign Language Interpreter) จำนวน 72 ชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
csv xlsx
สถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช. ได้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนจำแนกตามเลขที่ร้องเรียน, วันที่, ประเด็นปัญหา, ผู้ให้บริการ, สถานะ, ช่องทาง, พื้นที่ประสบปัญหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx