ขนาดตัวอักษร |    
พบ 736 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
url csv xls
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls csv
ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv xls
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls csv doc
ข้อมูลกิจกรรมการยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
csv xls
การรวบรวมคำศัพท์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
json xls
ชุดข้อมูลรายงานการวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และงานวิจัยที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรให้ทุนวิจัยแก่บุคคลภายนอก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
json xls
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์องค์ความรู้การรวบรวมคำศัพท์ แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
json xls
ชุดข้อมูลบทความที่เขียนขึ้นจากการสังเคราะห์จากวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และงานวิจัยที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรให้ทุนวิจัยบุคคลภายนอก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
json xls
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รายวัน จำแนกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากระบบ GFMIS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,ประจำเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
รายละเอียดการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค และรายละเอียดการจัดสรรค่าเช่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการพิจารณา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส. http://www.mnre.go.th/th/information/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls xlsx
รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
รายชื่อผู้ให้บริการด้านระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls
รายชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
xls