ขนาดตัวอักษร |    
พบ 805 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม, สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม, สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls xlsx
รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls
การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls .xlsx
อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xlsx xls
ชุดข้อมูลการรายงานการตรวจการแพร่แปลกปลอม เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงFM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls .xlsx
ข้อมูลสรุปประมาณการมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ที่ออกอากาศ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls
รายงานด้านความปลอดภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls
อาคาร ชื่ออาคาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
csv xls
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls
ข้อมูลจุดรับทิ้งขยะตามโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2566  
xls
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนธันวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2566  
xls
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ข้อมูลบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการ เป็นข้อมูลรายการแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ โดยมีการจำแนกตามกลุ่มสถานะความพิการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
pdf xls csv
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทย (DL Baseline) จำนวน 25 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะทางด้านดิจิทัล โดยมีมิติการประเมิน ประกอบด้วย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นช่องทางการรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls csv
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
pdf xls doc