ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1,141 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xls doc
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ผลรวมของข้อมูลและยอดรวมประชากรทั้งสิ้นจากข้อมูลจุลภาค/ข้อมูลระดับย่อย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls zip
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ร่างผลผลิตเชิงสถิติ เช่น ตารางสถิติ ตารางค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผัน (cv) รวมทั้ง ค่าดัชนี ค่าแนวโน้ม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls pdf
อายุเฉลี่ยเมื่อมีบุตรคนแรกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-49 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx csv
ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี คลื่น AM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xls xlsx
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls xlsx pdf csv
จำนวนคดีประทุษร้ายต่อร่างกาย และจิตใจที่เกิดขึ้นกับแม่ และเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
ปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ยต่อไร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนเกษตรชาวสวนมะม่วงที่ได้รับการพัฒนาความรู้มาตรฐาน GAP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกมะม่วงจำแนกตามอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบ้านพักเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน GAP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , จังหวัด , อำเภอ , ตำบล , หมู่บ้าน, จำนวนประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx xls
เด็กพัฒนาการล้า ที่ได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls csv
ปริมาณผลผลิตมะม่วงทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
เด็ก 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการดวย TEDA4I หรือ เครื่องมือมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls