ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2,538 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xls csv
“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า”...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลสถิติผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xls pdf csv
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการการตรวจสอบ พิสูจน์ การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ผังไหลแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเหตุของศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 และการดำเนินการรับเรื่องที่รับแจ้งแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
เล่มรายงานลักษณะสำคัญองค์การ และทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกิจกรรมครูป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลสถิติผลการประเมินร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
csv pdf
ข้อมูลขอบเขตลุ่มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
rar pdf xlsx
คู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนและแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนที่ใช้ในกิจกรรมครูป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่วนอุทยานในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xls csv
ข้อมูลสถิติเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf url
คู่มือปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
แบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุแยกตามประเภทของเรื่องรับแจ้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xlsx
ข้อมูลโครงสร้างกรมประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 เมษายน 2567  
pdf xlsx csv
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติ พิจารณามาตรฐานสถิติที่สำคัญในการบูรณาการสถิติทางการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf