ขนาดตัวอักษร |    
พบ 560 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 สิงหาคม 2564  
url html pdf xlsx csv
รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2564  
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
pdf
ประกาศเจตนารมย์จังหวัดคุณธรรม จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
pdf
คู่มือการให้บริการประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
pdf
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
url pdf
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 องค์การบิหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
pdf url
รหัสและชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบสารบรรณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
pdf xls
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api pdf
ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Strategic Plan on Environment 2016-2025)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประกอบด้วย 7 สาขา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
ข้อมูลรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2564 ณ 30 มิ.ย. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2564  
pdf
รายละเอียดแผนการดำเนินงานสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2564  
pdf
รายละเอียดแผนการดำเนินงานสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2564  
pdf