ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 254 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xls csv
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
csv url xlsx
“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า”...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลสถิติผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xls pdf csv
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการการตรวจสอบ พิสูจน์ การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ รวบรวมจากรายงานเงินรายได้อุทยานแห่งชาติฝากคลัง และรายงานการเร่งรัดติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
ข้อมูลแสดงตำแหน่ง HotSpot รายวันได้จากการการตรวจจับความร้อนจากระบบ MODIS จากดาวเทียม Suomi NPP - VIIRS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
ผังไหลแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเหตุของศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 และการดำเนินการรับเรื่องที่รับแจ้งแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเอกสารรายปีที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
รายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
เล่มรายงานลักษณะสำคัญองค์การ และทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกิจกรรมครูป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx
ข้อมูลสถิติผลการประเมินร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
csv pdf
ข้อมูลขอบเขตลุ่มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
rar pdf xlsx
ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx shp url csv
คู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนและแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนที่ใช้ในกิจกรรมครูป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลการให้บริการรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx