ขนาดตัวอักษร |    
พบ 95 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายละเอียดนิยามข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ/รวบรวม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มกราคม 2565  
docx
วัตถุประสงค์การจัดทำข้อมูลการติดตามสถานะโครงการระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มกราคม 2565  
docx
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำแนกตามตราอักษร, รุ่น, จังหวัดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มกราคม 2565  
xlsx csv docx
แบบฟอร์ม Zero 2 หมายถึง หนังสือรับรองของนายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับรองด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มกราคม 2565  
pdf docx
ข้อกำหนดหรือวิธีการของกิจกรรมเพื่อบ่งบอกให้ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มกราคม 2565  
pdf docx
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มกราคม 2565  
pdf docx
แบบฟอร์ม Zero 3 หมายถึง หนังสือรับรองจากนายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ณ สาขาอื่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มกราคม 2565  
pdf docx
ขั้นตอนและวิธีการที่แนะนำสำหรับการจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มกราคม 2565  
pdf docx
วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการที่แสดงรายละเอียดให้เห็นถึงความเป็นมา แนวทางการดำเนินงาน วิธีการวัดและประเมินผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มกราคม 2565  
pdf docx
กองสวัสดิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2565  
url docx pdf
ชุดข้อมูลปริมาณการใช้งานเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 ธันวาคม 2564  
csv xls xlsx doc docx
แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 ธันวาคม 2564  
docx xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
docx pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เช่น- บทสรุปสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ผู้บริหาร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
pdf docx url
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เช่น- บทสรุปสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะด้าน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
docx pptx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เช่น-...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
docx pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
pdf docx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ข้อมูลของตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่ ตัวแปรใหม่อาจได้จากการบวกลบคูณหารตัวแปรเดิม เช่น เก็บวันเดือนปีเกิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 ธันวาคม 2564  
xls docx