ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1,270 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
10 กรกฎาคม 2563  
csv
สรุปสถิติจำนวนนักวิจัยในประเทศไทย จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
10 กรกฎาคม 2563  
csv
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
10 กรกฎาคม 2563  
csv
นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ จากข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
10 กรกฎาคม 2563  
csv
ค่าจ้างแรงงานภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
9 กรกฎาคม 2563  
csv
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://covid19.th-stat.com/ Open API สำหรับนักพัฒนา https://covid19.th-stat.com/th/api
20 มีนาคม 2563  
csv xlsx
สัดส่วนแรงงานภาคการท่องเที่ยวต่อแรงงานทั้งหมด
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Natural and Cultural Resources
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Infrastructure
9 กรกฎาคม 2563  
csv
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
8 กรกฎาคม 2563  
csv pdf
T&T Policy and Enabling Conditions
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Enabling Environment
9 กรกฎาคม 2563  
csv
Travel & Tourism Competitiveness Index
9 กรกฎาคม 2563  
csv
ความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity ; EI)
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า
9 กรกฎาคม 2563  
csv
รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็นร้อยละของ GDP
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่งในองค์กรท้องถิ่น
9 กรกฎาคม 2563  
csv
สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่งในสภาแห่งชาติ
9 กรกฎาคม 2563  
csv
ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ
9 กรกฎาคม 2563  
csv