ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 1,175 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
นโยบายและแนวปฏิบัติ ภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สผ. ประกอบด้วย นโยบาย และแนวปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
csv url xlsx
รายงานผลการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/ข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
นโยบายและแนวแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สผ. ประกอบด้วย นโยบายและแนวปฏิบััติที่เกี่ยวข้องกับการก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบของ สผ.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
รายงานข้อมูลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ปริมาณฝนตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยข้อมูลตรวจวัดสะสมรายชั่วโมง และข้อมูลตรวจวัดสะสมรายวัน โดยมีหน่วยการวัดเป็น มิลลิเมตร (มม.) หรือ millimeter...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url csv
ระดับน้ำราย 10 นาที หน่วยเป็น ม.รทก. (เมตรเทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url csv
โครงการสำรวจแรง​​​งานนอกระบบ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด (1) ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งพิมพ์ (ควรระบุ ชื่อสิ่งพิมพ์ เวอร์ชัน ปีที่ผลิต ผู้ผลิต เลข...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf xlsx url
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url json pdf
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
เป็นข้อมูลติดตามและเฝ้าระวังการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี โดยดูจากบันทึกข้อมูลการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ หรือ Care Plan ต่อผู้สูงอายุในระบบโปรแกรม Long Term Care 3C
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url json csv pdf
ข้อมูลการลงทะเบียน Care Manager ที่ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม Long Term Care 3C รายเขตสุขภาพ , รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันในเขตรับผิดชอบทั้งหมดกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ำกว่า 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url json csv pdf
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลการลงทะเบียน Care Giver ที่ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม Long Term Care 3C รายเขตสุขภาพ , รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
url