ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 10,563 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนรายการติดตั้งประปาใหม่ แยกตามพื้นที่การปกครอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
api
ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ รายชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
api
ข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รายชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
api
สถิติการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-เมษายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทยกัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทยเมียนมา (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
xlsx csv
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2566  
xlsx csv url
สถิติการค้าชายแดนไทยกัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-กุมภาพันธ์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม-กุมภาพันธ์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทยเมียนมา (รายสินค้า) ปี 2564-2566(มกราคม-กุมภาพันธ์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2564-2566(มกราคม-กุมภาพันธ์)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx csv
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามช่วงวงเงินอนุมัติ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามประเภทธุรกิจ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูลสินเชื่อแบ่งตามพื้นที่ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูล 8 สาขา ร้านยาองค์การเภสัชกรรม (GPO)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กันยายน 2566  
xlsx
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กันยายน 2566  
csv xlsx
การบันทึกประกาศกิจกรรมในแอพ Smart kids
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กันยายน 2566  
pdf