ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2,361 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 มีนาคม 2566  
csv xlsx
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฟอกอากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มีนาคม 2566  
csv xlsx
(มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มีนาคม 2566  
xlsx csv
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฟอกอากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มีนาคม 2566  
csv xlsx
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มีนาคม 2566  
url api xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มีนาคม 2566  
csv xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มีนาคม 2566  
csv xlsx
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2566  
csv xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2566  
csv xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. ประเภทอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มีนาคม 2566  
csv xlsx
รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
ด้วยภารกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดการ และจัดเก็บ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
“ภาชนะดินเผา” เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลภูมินามในสมุทรสาครนี้เกิดขึ้นจากงานวิจัย 2 ชิ้น ได้แก่ ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามในอำเภอเมืองสมุทรสาคร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
การศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านชาติพันธุ์สภาวะ (Ethnicity) เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นคุณสมบัติทางชาติพันธุ์ที่กลุ่มสังคมต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
จารึกวัดโพธิ์ เริ่มสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนจารึก 1,431 แผ่น เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of The World)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx
ข้อมูลนิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มีนาคม 2566  
csv json xlsx