ขนาดตัวอักษร |    
กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานระดับกรม
พบ 47 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคง การเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กฏหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
นโยบายรัฐบาล , สถาบันพระมหากษัตริย์,ความช่วยเหลือประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
ข่าวเกี่ยวกับ PM2.5
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx csv
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงาน ภาครัฐ หรือบริษัท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
DASHBOARD แสดงการสรุปผลผลิตงานประชาสัมพันธ์ที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบโครงการต่างๆ ซึ่งผลิตในรูปแบบต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx csv
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) การเตรียมงานได้แก่ การคิด (Concept) การเขียนเนื้อเรื่อง (Development) การเขียนต้นฉบับ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ,งานเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
ข่าวสารโควิด 19 ข่าวเกี่ยวกับวัคซีน นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx csv
การกำหนดประเด็นในการนำเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
โครงการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบโครงการต่างๆที่ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xls
ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xls xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx